Hôm nay là ngày 10/03/2014

Mẫu giấy cam kết tự phá dỡ công trình

Trong quy hoạch của nhà nước hoặc do sai phạm trong xây dựng thì các công trình đó sẽ được nhà nước cho tự phá dỡ, nếu chủ đầu tư hoặc đơn vị nào không thực thi thì sẽ bị cưỡng chế. Và toàn bộ chi phí phá dỡ do cưỡng chế đơn vị đó chịu hoàn toàn, ngược lại thì đơn vị đó tự bỏ chi phí ra phá dỡ công trình sau khi đã có giấy cam kết phá dỡ công trình được cơ quan chức năng chấp thuận và có xác nhận. Sau đây là mẫu giấy cam kết tự phá dỡ công trình phổ biến nhất hiện nay.

Giấy cam kết tự phá dỡ công trình

Giấy cam kết tự phá dỡ công trình mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

———

GIẤY CAM KẾT TỰ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

Kính gởi: – Ủy ban nh ân dân phường (xã, thị trấn):…………………………………………..

 

- Tôi tên:………………………………………………. CMND số:…………………………………………………….

do:…………………………………………………………. cấp ngày………….. tháng…………… năm…………….

- Địa chỉ thường trú:………………………………. đường:………………………………………………………….

Phường (xã, thị trấn):………………………….. huyện (thị xã):…………………………………………….

Xin cam kết tự phá dỡ và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ khi nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng.

Lý do xin cam kết: để xin phép xây dựng công trình tạm:……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tại địa chỉ:……………………………………………. đường:…………………………………………………………

Phường (xã, thị trấn):……………………………… huyện (thị xã):…………………………………………….

(Thuộc lô, thửa đất số:…………………………..

Tờ bản đồ số:…………………………………………………………………………………………………………….. ).

………….., ngày …… tháng …… năm ……

                                                                           Người làm đơn

                                                                           (ký tên)

 

Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn): ………………………………………………………………..

……, ngày …… tháng …… năm ……

TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)             

CHỦ TỊCH

(ký tên – đóng dấu)

Speak Your Mind

*